Organizacja Pracy

Zgodnie ze Statutem Ośrodka w placówce realizują obowiązek szkolny i nauki dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Dzieci i młodzież uczęszczają do oddziałów edukacyjno-terapeutycznych (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz do oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych. Placówka prowadzi również wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

Zajęcia odbywają się w odpowiednio wyposażonych i dostosowanych do niepełnosprawności wychowanków salach. Każdy oddział dysponuje własną salą. Dla każdego oddziału edukacyjno-terapeutycznego sporządzony jest tygodniowy rozkład zajęć zgodny z obowiązującym ramowym planem nauczania.

Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z wychowankiem, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, opracowuje dla każdego wychowanka indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, lub w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanka, opierając się na sporządzonych wcześniej diagnozach umiejętności funkcjonalnych oraz analizie dokumentacji wychowanka, obserwacji, konsultacji i wywiadów z rodzicami. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne zatwierdzane są na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Ośrodka po uprzednim zaopiniowaniu ich przez rodziców wychowanków. Programy okresowo poddawane są ewaluacji. Programy edukacyjno-terapeutyczne realizowane są w czasie zajęć edukacyjno-terapeutycznych i rewalidacyjno-wychowawczych w oparciu o najnowsze metody pedagogiki specjalnej.

Wychowankowie objęci są dodatkowo rehabilitacją ruchową, terapią logopedyczną, muzykoterapią, arteterapią, hipoterapią i dogoterapią. Bardzo ważnym elementem w pracy Ośrodka jest tzw. rehabilitacja społeczna. Wychowankowie wyjeżdżają do teatru, do kina, na basen, uczestniczą w audycjach umuzykalniających odbywających się na terenie Ośrodka, biorą udział w różnych imprezach poza terenem Ośrodka. W Ośrodku uroczyście obchodzone są urodziny każdego wychowanka. Ośrodek uroczyście obchodzi kolejne rocznice swojej działalności. Do tradycji placówki należy również spotykanie się dzieci, młodzieży i pracowników Ośrodka z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych. Nie zapomina się tutaj także o świętach narodowych, a ich obchody mają niepowtarzalny charakter.

W Ośrodku działa teatr „NA KÓŁKACH” złożony z wychowanków Ośrodka, uczniów Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Karlinie oraz wolontariuszy. Spektakle prezentowane przez teatr stwarzają możliwość prezentacji umiejętności aktorskich przed publicznością, również poza terenem Ośrodka. Ponadto, wychowankowie rozwijają swoje predyspozycje i umiejętności muzyczne jako członkowie zespołu perkusyjnego „STARS”, grając na różnych instrumentach perkusyjnych, wzbogacając program uroczystości odbywających się w Ośrodku i poza nim.

Jeden raz w roku organizowany jest turnus rehabilitacyjny. Poza realizowaniem oczywistych celów pobytu na turnusie, jest to czas na wzajemne poznanie się rodziców i budowanie grupy wsparcia.

Organem prowadzącym Ośrodek jest Stowarzyszenie Integracji Społecznej „DROGA” z siedzibą w Karlinie. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje wszelkie decyzje dotyczące działalności Ośrodka. Sprawuje też nadzór nad jego prawidłową gospodarką finansową. Zadaniem Zarządu jest m.in. zdobywanie środków finansowych pochodzących z innych źródeł niż dotacja z budżetu państwa. Najczęściej są to fundusze pozyskane z wygranych grantów z różnych funduszy i fundacji.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawowany jest przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie. Ośrodek po raz pierwszy był kontrolowany po pół roku działalności. Była to rutynowa kontrola wynikająca z zapisów prawa (ustawa o systemie oświaty), mająca na celu sprawdzenie, czy Ośrodek właściwie wypełnia swoje zadania statutowe. Głównie kontrolowano dokumentację wychowanków oraz kwalifikacje kadry zatrudnionej na stanowiskach pedagogicznych. Kontrola wykazała, że Ośrodek wypełnia swoje zadania wzorowo.

© 2017 NOREW
viociel@wp.pl · +48 94 721 64 26 · Facebook·